AD (728x60)

การประยุกต์ใช้ ISO 37001 กับประเด็นด้านการให้ และรับของขวัญ

Share & Comment
โดย รัฐพร มาลยพันธุ์
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด*

ISO 37001 ได้ให้ความหมายทั่วไปของคำว่าสินบนว่า คือ การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้วน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ” ดังนั้นการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยง การอุปการะค่าเดินทางและที่พัก อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นสินบน การประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญโดยองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร ที่มักพบเห็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่การให้และรับของขวัญถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป จึงเป็นการแสดงถึงความพยายามที่ดีในการลดโอกาสของการเกิดสินบนส่วนหนึ่ง

ISO 37001 ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้านการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน” ..

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม


* คุณรัฐพร มาลยพันธุ์ (ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com) เป็นผู้ให้การอบรม และให้การรับรองระบบ ISO 37001: 2016 ในสังกัดบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย บูโร เวอริทัส ประเทศไทยเป็นบริษัทในกลุ่มบูโร เวอริทัสที่ให้บริการทั่วโลกด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บูโร เวอริทัสให้การอบรม การประเมินความสอดคล้องเบื้องต้น (pre-assessment) และให้การรับรอง (certification) มาตรฐาน ISO 37001:2016

Tags:
 
Copyright © PACT Network