AD (728x60)

Tone at the top

Share & Comment

แบบอย่างโดยผู้นำองค์กร

การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กร (Tone at the top) ต่อการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาดำเนินการอย่างจริงจัง จะเป็นแรงส่งให้บุคลากรในองค์กรดำเนินรอยตาม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานที่จะร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริตไปด้วยกัน แม้ในกรณีที่บริษัทจะต้องสูญเสียโอกาสหรือสูญเสียงานเพราะเหตุที่ไม่จ่ายสินบนหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ตาม

ภาวะผู้นำในการดำเนินการที่เป็นแบบอย่าง ไม่ได้หมายถึงเพียงการสื่อสารอย่างแข็งขันจากเบื้องบน แต่รวมถึงการปฏิบัติหรือนำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นบันทึกภายในเพื่อแจ้งให้แก่พนักงาน สารจากประธานกรรมการ คำประกาศของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สุนทรพจน์ของหัวหน้าหน่วยงานในที่ประชุม ถ้อยแถลงในรายงานแห่งความยั่งยืนหรือในรายงานอื่นๆ ของบริษัท การดำเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหาร กิจกรรมของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network