AD (728x60)

Risk Assessment

Share & Comment

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนงานต่อต้านการทุจริต การระบุความเสี่ยงของส่วนงานหรือแหล่งดำเนินงานของบริษัทว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่นั้น บริษัทต้องเข้าใจถึงช่องทางที่ตัวธุรกิจและวิธีดำเนินการของธุรกิจในจุดที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ผลจากการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดระดับของนโยบายที่ใช้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับองค์กร

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทั้งในแบบที่ง่ายไม่ลงรายละเอียด หรือในแบบที่ซับซ้อนลงในรายละเอียด บริษัทสามารถเริ่มประเมินด้วยรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แล้วจึงค่อยเพิ่มรายละเอียดและระดับการวิเคราะห์ตามลำดับขั้น โดยพิจารณาความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ แหล่งดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจและธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น จากนั้นดำเนินการระบุโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ขนาดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และที่สำคัญที่สุด คือ แนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลชุดหลังนี้ ก็คือข้อมูลสำหรับใช้จัดทำนโยบายเพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั่นเอง

การประเมินความเสี่ยงในแบบที่ซับซ้อนลงในรายละเอียด จะให้ข้อมูลแก่บุคลากรถึงวิธีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตต่อรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง นโยบายที่ให้รายละเอียดสามารถใช้ในการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ (เช่น การรับหรือให้ของขวัญ ค่ารับรอง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน) ตลอดจนการสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากร รวมถึงการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อปกป้องชื่อเสียงองค์กรและใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อพิจารณาลดโทษในกรณีที่ถูกฟ้องหรือต้องคำพิพากษา

บริษัทอาจอ้างอิงถึงข้อแนะนำสำหรับการประเมินความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น UN Global Compact Guide for Anti-Corruption Risk Assessment เพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network