AD (728x60)

Review and Improvement

Share & Comment

การทบทวนและปรับปรุง

การทบทวนและการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทสามารถคงแผนงานการต่อต้านการทุจริตให้มีความเป็นปัจจุบันและสนองตอบต่อความประสงค์ของบริษัทอยู่เสมอ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอยู่เป็นประจำ สิ่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงคำมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงต่อการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วย

ความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ขึ้นอยู่กับโครงสร้างในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรมีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย การเทียบเคียงการดำเนินงานของบริษัทกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรข้างเคียงในสาขาธุรกิจเดียวกัน (หรือในต่างสาขาธุรกิจ) รวมถึงข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมตามช่วงเวลา

บริษัทควรเปิดเผยถึงกระบวนการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดบุคคลผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลสูงสุด ผู้รับผิดชอบในกระบวนการ ผู้รับผิดชอบในการทบทวนผลการดำเนินการ รวมทั้งความถี่ในการทบทวนการดำเนินการ ตลอดจนข้อปรับปรุงการปฏิบัติและผลการปรับปรุงในรอบเวลา เป็นต้น

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network