AD (728x60)

Monitoring and Assessment

Share & Comment

การดูแลติดตามและประเมินผล

องค์กรต้องประสบกับการผันแปรของความเสี่ยงจากกรณีทุจริต เนื่องจากการทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต จะทำให้องค์กรได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการรับมือกับกรณีทุจริตที่มาในรูปแบบต่างๆ ช่องว่างหรือช่องโหว่ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในกระบวนงานหรือจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรสามารถวางมาตรการในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้เกิดประสิทธิผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีองค์กรใดที่ปลอดจากภัยคุกคามอันมีเหตุจากกรณีทุจริต และเมื่อเป็นกรณีเกิดขึ้นก็อาจส่งผลถึงขั้นเสียหายร้ายแรง หากองค์กรปราศจากการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีพอ บริษัทอาจถูกกล่าวหาฟ้องร้องและถูกดำเนินคดี ทำให้ชื่อเสียงเสียหายภาพลักษณ์ถูกทำลายและยังมีผลกัดกร่อนนโยบายการต่อต้านทุจริตขององค์กร องค์กรที่มีการดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต สามารถใช้เป็นแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และยังสามารถนำมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาปรับปรุงและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบ มักได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป็นผู้ดำเนินการประเมินกระบวนงาน อย่างไรก็ดี บริษัทควรนำคำแนะนำที่รวบรวมจากพนักงาน ข้อมูลที่ได้จากช่องทางการแจ้งเบาะแส สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ฯลฯ มาใช้ในการประมวลร่วมกับผลการติดตามและผลการประเมินจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

การจัดทำแนวทางในการดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทควรให้รายละเอียดที่เป็นขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่รวมถึง กระบวนงาน บทบาท อำนาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ คู่มือแนวทางการดูแลติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน ขั้นตอนการแก้ไขหรือการแทรกแซงต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แนวทางการระงับสัญญาหรือการชำระเงินแก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนพัวพันกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น แนวทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

ผลการติดตามและผลการประเมิน ควรมีการรายงานต่อฝ่ายบริหารและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการในขั้นต่อไป

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network