AD (728x60)

External Assurance

Share & Comment

การให้ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอก

การสอบทานการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยหน่วยงานภายนอก จะช่วยให้กิจการหยั่งรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ความสำคัญของการได้รับความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก (Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยลดต้นทุนทางการเงินจากการลดส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ของสถาบันการเงิน เข้าเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้าในภาครัฐ องค์กรรับประกันการส่งออก ผู้ให้กู้ยืมระหว่างรัฐบาล และธนาคารชาติ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในแผนงานการต่อต้านการทุจริตให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อพิจารณาลดโทษในกรณีที่ถูกฟ้องหรือต้องคำพิพากษา

การให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย การประเมินการดำเนินการต่อต้านการทุจริตโดยบุคคลภายนอกในสองลักษณะด้วยกัน คือ ในลักษณะแรกเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อความเพียงพอของกระบวนการโดยพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจและความเสี่ยงจากการทุจริต ในลักษณะที่สองเป็นการทดสอบประสิทธิผลของมาตรการ ซึ่งมีกรอบการให้ความเชื่อมั่นที่นำมาใช้อ้างอิง เช่น มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นรหัส 3000 หรือ ISAE3000 ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศภายใต้สหสัมพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานการให้ความเชื่อมั่นรหัส 1000 หรือ AA1000AS ที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า AccountAbility

บริษัทควรแสดงรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อแผนงานหรือการดำเนินการในส่วนที่ได้ดำเนินการสอบทาน (ความเพียงพอของแผนงานหรือการดำเนินการ และ/หรือ ประสิทธิผลของแผนงานหรือการดำเนินการ) ตามกรอบและขอบเขตของการให้ความเชื่อมั่นที่กำหนดร่วมกัน เช่น กรอบการควบคุมภายใน หรือ Internal Control - Integrated Framework (2013) ของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* รวมถึงการเปิดเผยผลลัพธ์ของการสอบทานต่อสาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พัฒนาแผนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย (PwC Consulting Thailand) ตาม Framework ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ของ COSO เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ด้วยตนเอง

บริษัทควรใช้แผนการประเมินดังกล่าว เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

--------------------------------------
* เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)


Tags: ,
 
Copyright © PACT Network