AD (728x60)

Encouraging Business Partners’ Implementation

Share & Comment

การผลักดันให้คู่ค้าดำเนินการตามคำมั่น

โดยทั่วไปในทุกกิจการมักมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปพัวพันกับพฤติกรรมการทุจริตโดยคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจจนอาจทำให้บริษัทพลอยได้รับความเสียหายจากคู่ค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งจากเหตุที่การส่งมอบปัจจัยการผลิตต้องหยุดชะงัก เนื่องจากผู้ส่งมอบรายนั้นถูกลงโทษ หรือถูกขึ้นบัญชีต้องห้าม หรือถูกปิดกิจการ และจากเหตุที่บริษัทอาจถูกกล่าวหาหรือสังคมมีความคลางแคลงใจว่าบริษัทอาจมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตดังกล่าว ความเสี่ยงต่อความเสียหายในชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทจากกรณีทุจริตในห่วงโซ่ธุรกิจจึงมีสูง โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่รับรู้ว่ามีการทุจริตสูง บริษัทขนาดใหญ่ควรต้องดำรงบทบาทนำในสายอุปทานและในสายคุณค่าเพื่อต่อต้านการทุจริต ชักชวนให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ ร่วมกันดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างจริงจัง

ในการลงนาม แก้ไข หรือต่ออายุสัญญากับคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทควรมีมาตรการดำเนินการ เช่น การจำแนกประเภทความเสี่ยงของทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้า การตรวจสอบคุณสมบัติและสถานะของคู่ค้าและการให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายบริหาร การเฝ้าระวังความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ส่อไปในทางมิชอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึง การระบุเป็นข้อกำหนดการต่อต้านการทุจริตในสัญญากับคู่ค้า การบรรจุเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง การขอเอกสารที่คู่ค้าได้ให้สัตยาบันหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เทียบเท่ากับของบริษัท การประเมินความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า การฝึกอบรมในมาตรการต่อต้านการทุจริตให้แก่คู่ค้า การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในสถานประกอบการของคู่ค้า การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของคู่ค้ากับเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง แนวร่วมที่ก่อตั้งขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมที่ธุรกิจสังกัดอยู่หรือเรื่องที่ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้อง* ระดับของการเข้าร่วมและระยะเวลาที่เข้าร่วม เป็นต้น

บริษัทควรเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการที่ใช้ดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (อาทิ การฝึกอบรมให้คู่ค้า) รวมทั้งกระบวนการที่ใช้ในการเฝ้าติดตามประสิทธิผลของมาตรการ

บริษัทอาจอ้างอิงถึงข้อแนะนำในการผลักดันคู่ค้าให้เข้าร่วมดำเนินการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น A Practical Guide to Help Prevent Corruption in the Supply Chain ของ UN Global Compact

--------------------------------------
* http://www.transparency.org/topic/


Tags: ,
 
Copyright © PACT Network