AD (728x60)

Communication and Training

Share & Comment

การสื่อสารและฝึกอบรม

การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า บริษัทสามารถวางรากฐานการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ดีเพียงใด การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะช่วยถ่ายทอดนโยบายต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กรลงสู่การปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในระดับบุคคล พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอจะสามารถนำแนวปฏิบัติไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และรับทราบถึงกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของการดำเนินการทางวินัย หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ การสื่อสารและฝึกอบรมภายในองค์กร เมื่อเป็นที่รับรู้สู่ภายนอก จะกลายเป็นตัวสารที่มีความหนักแน่นในตัวเอง ในอันที่จะบ่งบอกถึงข้อยึดมั่นขององค์กรต่อการต่อต้านการทุจริตไปโดยปริยาย

บริษัทควรจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตแก่บุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุด ด้วยการออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน บริษัทควรคำนึงถึงความถี่หรือความสม่ำเสมอในการสื่อสารและฝึกอบรมในระยะยาว มากกว่าการให้ข้อมูลปริมาณคราวละมากๆ ด้วยจำนวนครั้งที่จำกัดในระยะเวลาสั้นๆ

รูปแบบการสื่อสาร มีทั้งที่เป็นการรณรงค์ การพบปะกับฝ่ายบริหาร การประชุมระดับแผนก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ คู่มือแนวทางการดำเนินการ บริษัทควรกำหนดมาตรการติดตามและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้แบบสำรวจทัศนคติพนักงาน หรือการใช้สิ่งพิมพ์เผยแพร่ในภาษาท้องถิ่น ส่วนรูปแบบการฝึกอบรม สามารถทำได้ทั้งแบบการรับฟังบรรยาย การประชุมกลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทอื่น เป็นต้น

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network