AD (728x60)

Commitment and Policy Directive

Share & Comment

คำมั่นและแนวนโยบาย

จุดเริ่มต้นของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรที่จะส่งประสิทธิผลในบั้นปลาย คือ การมีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต เริ่มจากตนเองและในองค์กรของตนเอง บริษัทจะต้องสะท้อนเจตจำนงอันแน่วแน่ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมในขั้นต่อมา ด้วยการแสดงเป็นคำมั่นและแนวนโยบายที่ชัดเจนต่อเรื่องดังกล่าวผ่านทางมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การเรียก การเสนอ หรือการรับสินบน (Bribery) และการกรรโชก (Extortion) โดยอาจจะระบุขอบเขตการดำเนินการด้วยก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีมติในเรื่องดังกล่าวหรือยังไม่ได้ดำเนินการ ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบด้วยว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริต

ตัวอย่างการเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงาน และมีมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (ระบุ URL) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network