AD (728x60)

สมาชิก PACT

Share & Comment

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป สามารถเข้าร่วมในเครือข่าย PACT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ดังนี้

คู่มือแนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ: Anti-corruption in Practice ฉบับ How-to ที่เน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำมั่นและจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต การวางกระบวนงานสำหรับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากภายในองค์กร ขยายไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ จนครอบคลุมตลอดถึงห่วงโซ่อุปทาน ตามลำดับ

การประเมินความคืบหน้าในด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม
Tags:
 
Copyright © PACT Network