AD (728x60)

ข่าว PACT (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2558)

Share & Comment

การอบรม แนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ


PACT Network ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในฐานะ PACT Association Partner และไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ในฐานะ PACT Consulting Partner จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจและการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ตามหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กรที่เป็นสมาชิกเครือข่าย PACT และสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) สามารถนับเป็นชั่วโมงสำหรับการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ได้จำนวน 3 ชั่วโมง

สมาชิกเครือข่าย PACT และสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ได้ที่นี่ (รับไม่เกิน 100 ที่นั่ง ลงทะเบียนก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน)


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ
จัดโดย PACT Network ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
และ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.ความหมายและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต
นิยามและรูปแบบของการทุจริต
บทบาทและความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนในการต่อต้านการทุจริต
ตัวอย่างของกรณีทุจริตในองค์กรธุรกิจ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
10.30-10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.กระบวนงานในการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ
การให้คำมั่นและแนวนโยบาย (Commit)
การดำเนินการตามนโยบาย (Establish)
การขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจ (Extend)
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.การวางกระบวนงานภายในองค์กร เพื่อยกระดับความคืบหน้าในการต่อต้านการทุจริต
แนวโน้มอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) ของภาคธุรกิจ ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรอบการดำเนินการ (Framework) ในการต่อต้านการทุจริต ตามหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
15.00-15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.00 น.วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1, 56-2 และ 69-1
แนวการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เกณฑ์การประเมินระดับการพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนต่อความคืบหน้าในด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator)
ตัวอย่างและ Checklist การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
16.00-16.30 น.ถาม - ตอบ
16.30 น.ปิดการอบรม


วิทยากร: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย

หมายเหตุ: กำหนดการและเนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม


Tags:
 
Copyright © PACT Network