AD (728x60)

ข่าว PACT (เดือนสิงหาคม 2558)

Share & Comment

PACT ร่วมกับชมรม IB สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต


ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในฐานะ PACT Association Partner ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 34 บริษัท ธนาคาร 11 แห่ง และบริษัทที่ปรึกษาฯ 33 บริษัท ได้ร่วมกับ PACT จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจและการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ตามหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล โดยหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย

ความหมายและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต
กระบวนงานในการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ
การวางกระบวนงานภายในองค์กร เพื่อยกระดับความคืบหน้าในการต่อต้านการทุจริต
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1, 56-2 และ 69-1

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะจัดให้มีขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 สำหรับองค์กรที่เป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาชิกเครือข่าย PACT โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) สามารถนับเป็นชั่วโมงสำหรับการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ได้จำนวน 3 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการ วันเวลา และสถานที่จัดอบรม ได้ทางเว็บไซต์ http://pact.network และในจดหมายข่าว PACT ฉบับเดือนกันยายน ต่อไป

Tags:
 
Copyright © PACT Network