AD (728x60)

บริการของ PACT

Share & Comment
  

บริการสำหรับสมาชิก (Members)

เอกสารคู่มือแนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ (Anti-corruption in Practice) ฉบับ How-to
การประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตขององค์กรสมาชิก จากแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน (Content Index Form) ซึ่งองค์กรสมาชิกให้การระบุตำแหน่งข้อมูล Anti-Corruption ที่เปิดเผยไว้ต่อสาธารณะ
รายงานผลการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตขององค์กรสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการต่อต้านการทุจริตขององค์กรสมาชิก
การอบรมแนะนำกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางสมาคมที่เป็น Association Partner ในเครือข่าย PACT เป็นผู้จัด

บริการสำหรับสมาคม (Associations)

การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมที่เป็น Association Partner ในเครือข่าย PACT
การให้คำแนะนำแก่คณะทำงานหรือกลุ่มธุรกิจในสมาคมเพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน
การร่วมทำงานกับสมาคมในการสร้างพื้นที่การดำเนินงาน และ/หรือ พัฒนาความริเริ่มการต่อต้านทุจริตในรายสาขาอุตสาหกรรม

บริการสำหรับผู้สนับสนุน (Contributors)*

การสำรวจความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน จากแบบประเมินตนเอง ตาม Integrated Framework ของ COSO
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและยกระดับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน และ/หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ
การให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่หน่วยงานต่อความเพียงพอของแผนงานหรือการดำเนินการ และ/หรือ ประสิทธิผลของแผนงานหรือการดำเนินการต่อต้านการทุจริต

--------------------------------------
* สถาบันไทยพัฒน์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าให้คำปรึกษาของ Consulting Partner และการรับบริการคำปรึกษาจาก Consulting Partner มิได้ใช้เป็นเครื่องชี้นำในผลของการประเมินที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์


Tags:
 
Copyright © PACT Network