AD (728x60)

หุ้นส่วน PACT

Share & Comment

Association Partner

เครือข่าย PACT เปิดรับหุ้นส่วนที่เป็นองค์กรระดับสมาคมซึ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) ในสถานะ Association Partner อย่างเป็นทางการ

องค์กรระดับสมาคมที่สนใจเข้าเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ในฐานะ Association Partner ของเครือข่าย PACT เพื่อร่วมผลักดันการต่อต้านการทุจริตขององค์กรธุรกิจ ให้ขยายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม สามารถแจ้งความจำนงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@pact.network

Tags:
 
Copyright © PACT Network