AD (728x60)

‘ไทยพัฒน์’ ผนึก เนชั่น กรุ๊ป ดันธุรกิจต้านทุจริตในซัพพลายเชน

Share & Comment

นำร่อง ‘MITI’ สร้างความโปร่งใสอุตสาหกรรมสื่อ


11 มีนาคม 2558 – เนชั่น กรุ๊ป จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศ ไทย หรือ PACT ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร ขยายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม พร้อมนำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ (Media Industries Transparency Initiative: MITI)

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) เริ่มด้วยการทำ เป็นแพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล

หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ดังกล่าว เป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต ที่เน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำมั่น การจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต การวางกระบวนงาน สำหรับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากภายในองค์กรเอกชนเอง แล้วขยายไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ จนครอบคลุมตลอดถึงห่วงโซ่อุปทาน ตามลำดับ

“เครือข่าย PACT ที่ริเริ่มขึ้นนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการต่อต้านทุจริตของภาคเอกชนในประเทศไทย ที่ทำงานในแบบหุ้นส่วนดำเนินงาน (Partnership) รองรับการขับเคลื่อนในระดับห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) โดยมีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย (Consulting Partner)” ดร.พิพัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้จัดทำ “คู่มือแนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ” (Anti-corruption in Practice) ฉบับ How-to เผยแพร่ให้กับองค์กรที่เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย PACT (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งในกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต ตามแพลตฟอร์ม PACT แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

Commit: ให้คำมั่นด้วยการจัดทำถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร
Establish: ลงมือทำด้วยการแปลงคำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต
Extend: ขยายวงด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
การวางกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริตตามแพลตฟอร์มดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรยกระดับการรับรู้เรื่องการต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และทำให้ฝ่ายบริหารมีเครื่องมือและกติกาในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอื้อให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและในอุตสาหกรรมมีบรรทัดฐานในการติดตามและรายงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตในภาษาเดียวกัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างบทบาทการต่อต้านการทุจริตของกิจการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมในเครือข่าย PACT เพื่อรับคู่มือแนวทางการต้านทุจริต ฉบับ How-to สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pact.network

ด้าน เนชั่นกรุ๊ป นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิชาชีพสื่อมวลชน มีบทบาทสำคัญในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกัน องค์กรสื่อเองจำเป็นต้องบริหารสื่ออย่างรับผิดชอบและตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในอุตสาหกรรมสื่อ ที่สังคมให้ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เนชั่น กรุ๊ป ประกอบวิชาชีพสื่อมาเป็นเวลากว่า 44 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง จนเป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของไทย ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ขององค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ในฐานะ Media Partner ของเครือข่าย PACT เพื่อร่วมผลักดันการต่อต้านการทุจริตขององค์กรธุรกิจ ให้ขยายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม โดยการนำสื่อในช่องทางต่างๆ ของเนชั่นกรุ๊ป เข้าร่วมเผยแพร่และสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย และองค์กรสมาชิกของ PACT ที่ผลักดันการต้านทุจริตในซัพพลายเชนอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสที่ ‘เนชั่นกรุ๊ป’ และ ‘สถาบันไทยพัฒน์’ แถลงความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ครั้งสำคัญนี้ ทั้งสององค์กรยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง “ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ” (Media Industries Transparency Initiative: MITI) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดกว้าง (Openness) และการบริหารสื่ออย่างรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability) อันนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในอุตสาหกรรมสื่อ ที่สังคมให้ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นางสาวนงค์นาถ ห่านวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ CSR บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ MITI กล่าวว่า “ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ” เป็นเรื่องใหม่ ที่สอดรับกับบริบทของสังคมในขณะนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังปฏิรูปประเทศ โดยสื่อมวลชนได้ถูกบรรจุเป็นวาระสำคัญในการปฏิรูปครั้งนี้ ซึ่งวงการสื่อมวลชนต้องให้ความสำคัญกับทิศทางการปฏิรูปสื่อที่กำลังเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ ที่ สถาบันไทยพัฒน์ และ เนชั่น กรุ๊ป ริเริ่มขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในอุตสาหกรรมสื่อด้วยกันเองซึ่งสามารถทำได้โดยสมัครใจ ไม่ต้องรอให้มีกฎหมายมาบังคับ แต่อยู่บนฐานควาร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการสื่อเอง ซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่สังคมพึงรู้และตรวจสอบได้ต่อสาธารณชน

ข้อมูลเพิ่มเติม
เครือข่าย PACT:
คุณสุธิชา เจริญงาม
โทรศัพท์: 02-930-5227
โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@pact.network

โครงการ MITI:
คุณนงค์นาถ ห่านวิไล
โทรศัพท์: 02-338-3857
อีเมล: nongnat@nationgroup.com
คุณอรวรรณ หอยจันทร์
โทรศัพท์: 02-338-3412
อีเมล: orawan@nationgroup.com


Tags:
 
Copyright © PACT Network