AD (728x60)

‘ไทยพัฒน์’ ดันธุรกิจต้านทุจริตในซัพพลายเชน

Share & Comment
11 มีนาคม 2558 – สถาบันไทยพัฒน์ เปิดเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ PACT ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร ขยายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) เริ่มด้วยการทำ เป็นแพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล

หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ดังกล่าว เป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต ที่เน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำมั่น การจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต การวางกระบวนงาน สำหรับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากภายในองค์กรเอกชนเอง แล้วขยายไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ จนครอบคลุมตลอดถึงห่วงโซ่อุปทาน ตามลำดับ

“เครือข่าย PACT ที่ริเริ่มขึ้นนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการต่อต้านทุจริตของภาคเอกชนในประเทศไทย ที่ทำงานในแบบหุ้นส่วนดำเนินงาน (Partnership) รองรับการขับเคลื่อนในระดับห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) โดยมีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย (Consulting Partner)” ดร.พิพัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้จัดทำ “คู่มือแนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ” (Anti-corruption in Practice) ฉบับ How-to เผยแพร่ให้กับองค์กรที่เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย PACT (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งในกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต ตามแพลตฟอร์ม PACT แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

Commit: ให้คำมั่นด้วยการจัดทำถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร
Establish: ลงมือทำด้วยการแปลงคำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต
Extend: ขยายวงด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
การวางกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริตตามแพลตฟอร์มดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรยกระดับการรับรู้เรื่องการต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และทำให้ฝ่ายบริหารมีเครื่องมือและกติกาในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอื้อให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและในอุตสาหกรรมมีบรรทัดฐานในการติดตามและรายงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตในภาษาเดียวกัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างบทบาทการต่อต้านการทุจริตของกิจการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมในเครือข่าย PACT เพื่อรับคู่มือแนวทางการต้านทุจริต ฉบับ How-to สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pact.network

ข้อมูลเพิ่มเติม
เครือข่าย PACT:
คุณจินตนา จันสน
โทรศัพท์: 02-930-5227
โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@pact.network


Tags:
 
Copyright © PACT Network