AD (728x60)

Action Programme

Share & Comment

การกำหนดแนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรม เกิดจากการที่บริษัทสามารถระบุความเสี่ยงของช่องทางที่ตัวธุรกิจและวิธีดำเนินการของธุรกิจในจุดที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ผลจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนำมาจัดทำรายละเอียดวิธีดำเนินการในการรับมือกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ (สินบน ของขวัญ ค่ารับรอง เงินบริจาค ค่าอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ) การกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร การถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจและผลักดันให้ดำเนินการ การสร้างการรับรู้และการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ การกำหนดมาตรการและบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบาย การติดตามและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทและการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ

การมอบหมายความรับผิดชอบโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินการ วิธีการประเมินผลและการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การให้การอบรม สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนผู้รับผิดชอบในการดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขนาดของกิจการ ลักษณะของธุรกิจและบริบทแวดล้อม ที่บริษัทจำต้องหาจุดที่ลงตัวเหมาะสมกับกิจการของตน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำหน้าที่ในการผนวกแนวปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือพนักงาน โดยแนวปฏิบัติที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและบทบัญญัติทางกฎหมาย มาจากการร่วมหารือกับพนักงานเพื่อประเมินความเสี่ยงของส่วนงานและการปฏิบัติงานในจุดที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น อาจใช้การวิเคราะห์ผลสำรวจหรืองานวิจัย การเทียบเคียงการดำเนินงานกับองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินการและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network