AD (728x60)

Commit: ให้คำมั่น

Share & Comment
เป็นการให้คำมั่นด้วยการจัดทำถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) ค.ศ.2003 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากลและมีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ปัจจุบัน มีภาคีสมาชิกที่ร่วมลงนาม 140 ประเทศ

ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาแนวดำเนินการตามความตกลงดังกล่าวในการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกิจการต่อการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการยกระดับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตในสาขาอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วยการยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (CEO Letter on UNCAC)

ทั้งนี้ การเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว เป็นความตกลงโดยสมัครใจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการทำงานร่วมกันในเชิงรุก รวมทั้งการเพิ่มบทบาทการทำงานร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ

นอกจากการแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต บริษัทสามารถแสดงเป็นคำมั่นและแนวนโยบายที่ชัดเจนต่อเรื่องดังกล่าวผ่านทางมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กร

Tags: ,
 
Copyright © PACT Network